ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน บ้านห้วยหวาย

#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100095200611042520061
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยหวาย
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaiwai
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านห้วยหวาย
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870291huaiwai@loei1.go.thhuaiwai.loei1.go.th
Latitude
17.61760605
Longitude
101.611079

2

เพศชาย 1 /50%
เพศหญิง 1 /50%
ตำแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)1 /50%
ครู1 /50%
วิทยฐานะ
ไม่มีวิทยฐานะ1 /50%
ชำนาญการพิเศษ1 /50%
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี2 /100%
นาง ศรัญญา เจริญรัมย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นาย ปวริศา ไชยโสดา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
1 โรงเรียนสุจริต 145 รร.
2 โรงเรียนสีเขียว 145 รร.
3 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 145 รร.
4 โรงเรียนสีขาว 145 รร.
5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 145 รร.
6 โรงเรียนวิถีพุทธ 145 รร.
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 145 รร.
8 โรงเรียนดี 5 วิถี 145 รร.
9 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 145 รร.
10 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 145 รร.
11 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 145 รร.
12 โรงเรียนมีผลทดสอบระดับชาติฯ (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการ DLTV 2561 24 รร.
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ