ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน บ้านขอนแก่นหนองบอน

กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100325200241042520024
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขอนแก่นหนองบอน
ชื่อ (อังกฤษ)bankhonkaennongbon
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองบอน
ตำบลนาโป่ง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042804399nongbon@loei1.go.thnongbon.loei1.go.th
Latitude
17.4221451
Longitude
101.724472

9

เพศชาย 2 /22%
เพศหญิง 7 /78%
ตำแหน่ง
ครู8 /73%
ผู้อำนวยการโรงเรียน1 /9%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)1 /9%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)1 /9%
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ4 /36%
3 /27%
ไม่มีวิทยฐานะ2 /18%
2 /18%
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท5 /45%
ปริญญาตรี4 /36%
2 /18%
นาย เกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง สุกัญญา มีด้วง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาย วุฒิชัย ยาบุษดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2618
นางสาว หทัยรัตน์ ชัยชนะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3121
นางสาว พนาลี ษรจันทร์ศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2622
นาง สุภาพรรณ สีหะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
ส.อ. เสถียร สืบสุนทร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
นาง ดวงตา โชติแสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2622
นาง รัตนาภรณ์ วิชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
นาย สมพงษ์ พรมมาสิทธิ์
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
นางสาว วนิดา ไชยมณี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2603
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
1 โรงเรียนสุจริต 145 รร.
2 โรงเรียนสีเขียว 145 รร.
3 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 145 รร.
4 โรงเรียนสีขาว 145 รร.
5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 145 รร.
6 โรงเรียนวิถีพุทธ 145 รร.
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 145 รร.
8 โรงเรียนดี 5 วิถี 145 รร.
9 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 145 รร.
10 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 145 รร.
11 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 145 รร.
12 โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 2557 77 รร.
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ