ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน มโนบุเรศรบำรุงการ

#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
กลุ่มคุณภาพหลักเมือง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100525200441042520044
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มโนบุเรศรบำรุงการ
ชื่อ (อังกฤษ)manoburejbumrungkarn
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านไร่ม่วง
ตำบลน้ำหมาน
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042845612mano@loei1.go.thmano.loei1.go.th
Latitude
17.4899639
Longitude
101.6846904

2

เพศชาย 2 /100%
เพศหญิง 0 /0%
ตำแหน่ง
ครู1 /50%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)1 /50%
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ1 /50%
ไม่มีวิทยฐานะ1 /50%
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี2 /100%
นาย ทรงยุทธ กาญจนโกมล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
นาย กรกฎ วรินทรา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
1 โรงเรียนสุจริต 145 รร.
2 โรงเรียนสีเขียว 145 รร.
3 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 145 รร.
4 โรงเรียนสีขาว 145 รร.
5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 145 รร.
6 โรงเรียนวิถีพุทธ 145 รร.
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 145 รร.
8 โรงเรียนดี 5 วิถี 145 รร.
9 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 145 รร.
10 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 145 รร.
11 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 145 รร.
12 โรงเรียนมีผลทดสอบระดับชาติฯ (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการ DLTV 2561 24 รร.
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ