ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร

#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100595200011042520001
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbankomnatphet
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านเพชรเจริญ
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0817689478cc-kamnoetphet@loei1.go.thcc-kamnoetphet.loei1.go.th
Latitude
17.53310277
Longitude
101.7290305

1

เพศชาย 0 /0%
เพศหญิง 1 /100%
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)1 /100%
วิทยฐานะ
ไม่มีวิทยฐานะ1 /100%
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี1 /100%
นางสาว จตุพร บำรุงสำราญ
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
1 โรงเรียนสุจริต 145 รร.
2 โรงเรียนสีเขียว 145 รร.
3 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 145 รร.
4 โรงเรียนสีขาว 145 รร.
5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 145 รร.
6 โรงเรียนวิถีพุทธ 145 รร.
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 145 รร.
8 โรงเรียนดี 5 วิถี 145 รร.
9 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 145 รร.
10 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 145 รร.
11 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 145 รร.
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ