โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น /กลุ่มคุณภาพนาด้วง
กลุ่มคุณภาพนาด้วง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก42010071
PERCODE 6 หลัก520386
กระทรวง 10 หลัก1042520386
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำสวยภักดี
ชื่อ (อังกฤษ)bannamsuoypakdeesehool
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านน้ำสวยภักดี
ตำบลท่าสะอาด
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0878150835
อีเมล์แอดเดรสnamsuoypakdee@loei1.go.th
เว็บไซต์namsuoypakdee.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5212215
Longitude
101.9311291
นาง วิไลวรรณ มาแสนจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
10 โรงเรียนสุจริต 1 รร.
13 โรงเรียนสีเขียว 1 รร.
16 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 1 รร.
17 โรงเรียนสีขาว 1 รร.
18 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 รร.
4 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.
5 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 1 รร.
6 โรงเรียนดี 5 วิถี 1 รร.
7 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 1 รร.
8 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 รร.
9 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 รร.