ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน บ้านน้ำสวยภักดี

#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
กลุ่มคุณภาพนาด้วง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100715203861042520386
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำสวยภักดี
ชื่อ (อังกฤษ)bannamsuoypakdeesehool
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านน้ำสวยภักดี
ตำบลท่าสะอาด
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0878150835namsuoypakdee@loei1.go.thnamsuoypakdee.loei1.go.th
Latitude
17.5212215
Longitude
101.9311291

2

เพศชาย 0 /0%
เพศหญิง 2 /100%
ตำแหน่ง
ครู1 /50%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)1 /50%
วิทยฐานะ
1 /50%
ไม่มีวิทยฐานะ1 /50%
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี2 /100%
นาง วิไลวรรณ มาแสนจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นางสาว ประภัทรสร มณีศรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
1 โรงเรียนสุจริต 145 รร.
2 โรงเรียนสีเขียว 145 รร.
3 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 145 รร.
4 โรงเรียนสีขาว 145 รร.
5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 145 รร.
6 โรงเรียนวิถีพุทธ 145 รร.
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 145 รร.
8 โรงเรียนดี 5 วิถี 145 รร.
9 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 145 รร.
10 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 145 รร.
11 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 145 รร.
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ