ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน บ้านตาดซ้อ

กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100825202121042520212
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาดซ้อ
ชื่อ (อังกฤษ)banthadsho
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านตาดซ้อ
ตำบลเขาแก้ว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870146thadsho@loei1.go.ththadsho.loei1.go.th
Latitude
17.8092175
Longitude
101.7259792

7

เพศชาย 3 /43%
เพศหญิง 4 /57%
ตำแหน่ง
ครู3 /43%
ผู้อำนวยการโรงเรียน1 /14%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)1 /14%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)1 /14%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)1 /14%
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ3 /43%
ปฏิบัติงาน2 /29%
ไม่มีวิทยฐานะ1 /14%
เชี่ยวชาญพิเศษ1 /14%
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี3 /43%
ปริญญาโท2 /29%
ปริญญาเอก1 /14%
ต่ำกว่าอนุปริญญา1 /14%
นาย ณภัทร แก้วแจ่ม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นาง รัศมี สมทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นางสาว เทียมจันทร์ สาลาสุตา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564
นาง รัชนีย์ ภูมิพานิชย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นาย ช้อนทอง ศรีมงคล
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นาย ถาวร วงษ์ลา
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าอนุปริญญา
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นางสาว ปรางชนก แก้วสุพระ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
1 โรงเรียนสุจริต 145 รร.
2 โรงเรียนสีเขียว 145 รร.
3 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 145 รร.
4 โรงเรียนสีขาว 145 รร.
5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 145 รร.
6 โรงเรียนวิถีพุทธ 145 รร.
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 145 รร.
8 โรงเรียนดี 5 วิถี 145 รร.
9 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 145 รร.
10 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 145 รร.
11 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 145 รร.
12 โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 2557 77 รร.
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ