ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน บ้านผาพอด

กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101005202201042520220
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาพอด
ชื่อ (อังกฤษ)banphaphod
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านผาพอด
ตำบลธาตุ
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0843921198banphapod@loei1.go.thbanphapod.loei1.go.th
Latitude
17.7248546
Longitude
101.7625819

4

เพศชาย 1 /25%
เพศหญิง 3 /75%
ตำแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)1 /20%
ผู้อำนวยการโรงเรียน1 /20%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)1 /20%
ครู1 /20%
ครูผู้ช่วย1 /20%
วิทยฐานะ
ไม่มีวิทยฐานะ2 /40%
ชำนาญการพิเศษ2 /40%
1 /20%
วุฒิการศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /20%
ปริญญาโท1 /20%
ต่ำกว่าอนุปริญญา1 /20%
ปริญญาตรี1 /20%
1 /20%
นาง เธียรรัตน์ ศรีริ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นางสาว มยุรี สุเภาแสน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
นางสาว ฐิติอร ลาแสง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
นาย สง่า สอนพรม
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าอนุปริญญา
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3109
นางสาว กรรณิกา ทุมสงคราม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
1 โรงเรียนสุจริต 145 รร.
2 โรงเรียนสีเขียว 145 รร.
3 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 145 รร.
4 โรงเรียนสีขาว 145 รร.
5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 145 รร.
6 โรงเรียนวิถีพุทธ 145 รร.
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 145 รร.
8 โรงเรียนดี 5 วิถี 145 รร.
9 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 145 รร.
10 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 145 รร.
11 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 145 รร.
12 โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 2557 77 รร.
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ