ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน บ้านแก่งมี้

#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101055202071042520207
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่งมี้
ชื่อ (อังกฤษ)bankaengmi
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านแก่งมี้
ตำบลนาซ่าว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
kaengmee@loei1.go.thkaengmee.loei1.go.th
Latitude
17.783343
Longitude
101.659555

1

เพศชาย 0 /0%
เพศหญิง 1 /100%
ตำแหน่ง
ครู1 /100%
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ1 /100%
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี1 /100%
นางสาว สุภาภรณ์ ปาทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
1 โรงเรียนสุจริต 145 รร.
2 โรงเรียนสีเขียว 145 รร.
3 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 145 รร.
4 โรงเรียนสีขาว 145 รร.
5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 145 รร.
6 โรงเรียนวิถีพุทธ 145 รร.
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 145 รร.
8 โรงเรียนดี 5 วิถี 145 รร.
9 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 145 รร.
10 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 145 รร.
11 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 145 รร.
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ