ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน บ้านห้วยเดื่อ

กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102745202551042520255
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยเดื่อ
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaydue
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยเดื่อ
ตำบลน้ำทูน
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870267huaydue@loei1.go.thhuaydue.loei1.go.th
Latitude
17.566138
Longitude
101.293259

3

เพศชาย 2 /67%
เพศหญิง 1 /33%
ตำแหน่ง
ครู1 /25%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)1 /25%
ครูผู้ช่วย1 /25%
ผู้อำนวยการโรงเรียน1 /25%
วิทยฐานะ
ไม่มีวิทยฐานะ2 /50%
ชำนาญการพิเศษ1 /25%
1 /25%
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี3 /75%
1 /25%
นาย พงษ์พิพัฒน์ เพชรพิชัย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
นาย อดิพงษ์ เพ็งพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นางสาว ธยานี จันดาศรี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นาย นริศร์ บุญทัน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
1 โรงเรียนสุจริต 145 รร.
2 โรงเรียนสีเขียว 145 รร.
3 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 145 รร.
4 โรงเรียนสีขาว 145 รร.
5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 145 รร.
6 โรงเรียนวิถีพุทธ 145 รร.
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 145 รร.
8 โรงเรียนดี 5 วิถี 145 รร.
9 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 145 รร.
10 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 145 รร.
11 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 145 รร.
12 โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 2557 77 รร.
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ