ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านกำพี้
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010007
PERCODE 6 หลัก520070
กระทรวง 10 หลัก1042520070
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกำพี้
ชื่อ (อังกฤษ)bankhumpee
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านกำพี้
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0912062493
อีเมล์แอดเดรสkhumpee@loei1.go.th
เว็บไซต์https://khumpee.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.57211204
Longitude
101.5914804

20.6 KM.

นางสาว วิชชุดา พั้วสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นาย ธีรพงศ์ กงภูธร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2624
นางสาว วิลาวรรณ กันหาวรรณะ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
นางสาว สมัชญา ผิวแดง
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
นางสาว ทิพรส เสนานุช
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
นาย พิทักษ์ ขันทะคีรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 25669 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน