ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านขอนแก่นหนองบอน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010032
PERCODE 6 หลัก520024
กระทรวง 10 หลัก1042520024
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขอนแก่นหนองบอน
ชื่อ (อังกฤษ)bankhonkaennongbon
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองบอน
ตำบลนาโป่ง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042804399
อีเมล์แอดเดรสnongbon@loei1.go.th
เว็บไซต์https://nongbon.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.4221451
Longitude
101.724472

16.5 KM.

นางสาว พนาลี ษรจันทร์ศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
นางสาว หทัยรัตน์ ชัยชนะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3121
นาย วุฒิชัย ยาบุษดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2618
นาง สุกัญญา มีด้วง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาง อาริศรา เศษจำปา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาย สมพงษ์ พรมมาสิทธิ์
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว วนิดา ไชยมณี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2603
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน