ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010061
PERCODE 6 หลัก520018
กระทรวง 10 หลัก1042520018
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากหมาก
ชื่อ (อังกฤษ)banpakmak
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้านปากหมาก
ตำบลศรีสองรัก
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042071817
อีเมล์แอดเดรสpakmak@loei1.go.th
เว็บไซต์https://pakmak.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/fhhU9LCT5zzvZGNX8

พิกัด


Latitude
17.6378169
Longitude
101.7534425

12.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 256542 รร.
dlict-001 โรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 256011 รร.
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2564 ทดแทน Digital Life Box16 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน