ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010065
PERCODE 6 หลัก520050
กระทรวง 10 หลัก1042520050
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนป่าแดง
ชื่อ (อังกฤษ)banponpadang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านโพนป่าแดง
ตำบลเสี้ยว
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0832825095
อีเมล์แอดเดรสponpadang@loei1.go.th
เว็บไซต์https://ponpadang.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.4771466
Longitude
101.6027524

22.1 KM.

นาง สุปราณี ป้องศิริ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นางสาว สุนิสา วิจิตรปัญญา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
dlict-001 โรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 25618 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน