ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010096
PERCODE 6 หลัก520216
กระทรวง 10 หลัก1042520216
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)
ชื่อ (อังกฤษ)banthairathwittaya96
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านธาตุ
ตำบลธาตุ
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042854227
อีเมล์แอดเดรสthairath96@loei1.go.th
เว็บไซต์https://thairath96.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.706857
Longitude
101.7137874

19.2 KM.

นาง กรชนก สมสวย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นาง มาศชุณีย์ รักสุจริต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นางสาว ศิรินทรา ศรีบัวระบาล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาง ฉันทกาญจน์ ราชมา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาย ภาสกร ทุมสงคราม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นางสาว อภิญญา สีหะวงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว พัชรินทร์ญา นุ่นภูบาล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นาย ประยงค์ บงแก้ว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียน CONNEXT ED 256530 รร.
5 โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ/ภาคเอกชน 25652 รร.
8 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256338 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน