ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านโพน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010103
PERCODE 6 หลัก520205
กระทรวง 10 หลัก1042520205
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพน
ชื่อ (อังกฤษ)banpon
หมู่ที่10
ถนนนาบอน -สงเปือย
หมู่บ้านบ้านโพน
ตำบลนาซ่าว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042855024
อีเมล์แอดเดรสbanpon@loei1.go.th
เว็บไซต์https://banpon.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/EQfwZ8UiDQE6GG539

พิกัด


Latitude
17.8452621
Longitude
101.6880534

40.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 256542 รร.
dlict-001 โรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 25628 รร.
dlict-001 โรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 25638 รร.
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 25669 รร.
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2566 ทดแทนห้องเรียน DLTV48 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน