ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210818
58%
118:1
อนุบาล 310313
42%
113:1
ระดับปฐมวัย201131
14%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 181624
17%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 27916
12%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 3131427
20%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 471219
14%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101525
18%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 6151227
20%
127:1
ระดับประถมศึกษา6078138
60%
623:1
มัธยมศึกษาปีที่ 117825
42%
125:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29514
23%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 391221
35%
121:1
มัธยมศีกษาตอนต้น352560
26%
320:1
รวมทั้งสิ้น115114229
100%
1121:1