ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 212820
40%
120:1
อนุบาล 3151530
60%
130:1
ระดับปฐมวัย272350
22%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 118927
18%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 2101424
16%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 311819
13%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 4141529
19%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 5181028
19%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 6121022
15%
122:1
ระดับประถมศึกษา8366149
65%
625:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1538
26%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 25914
45%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3459
29%
19:1
มัธยมศีกษาตอนต้น141731
13%
310:1
รวมทั้งสิ้น124106230
100%
1121:1