ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 23-3
18%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3235
29%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 43-3
18%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5112
12%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
24%
14:1
ระดับประถมศึกษา11617
100%
53:1
รวมทั้งสิ้น11617
100%
53:1