ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2358
67%
18:1
อนุบาล 34-4
33%
14:1
ระดับปฐมวัย7512
22%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1257
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3448
19%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4123
7%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 54913
31%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
12%
15:1
ระดับประถมศึกษา172542
78%
67:1
รวมทั้งสิ้น243054
100%
87:1