ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28311
52%
111:1
อนุบาล 38210
48%
110:1
ระดับปฐมวัย16521
12%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 14610
11%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 261117
19%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 361117
19%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 441014
16%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 56713
14%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 681119
21%
119:1
ระดับประถมศึกษา345690
53%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 112315
26%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 213417
29%
117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 318826
45%
126:1
มัธยมศีกษาตอนต้น431558
34%
319:1
รวมทั้งสิ้น9376169
100%
1115:1