ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1235
36%
15:1
อนุบาล 2437
50%
17:1
อนุบาล 32-2
14%
12:1
ระดับปฐมวัย8614
25%
35:1
ประถมศึกษาปีที่ 16-6
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2268
20%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123
7%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4549
22%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5729
22%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6516
15%
16:1
ระดับประถมศึกษา261541
75%
67:1
รวมทั้งสิ้น342155
100%
96:1