ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 22810
36%
110:1
อนุบาล 310818
64%
118:1
ระดับปฐมวัย121628
19%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 1448
10%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2145
6%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 37512
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 471017
20%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 58816
19%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 6151126
31%
126:1
ระดับประถมศึกษา424284
56%
614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17916
41%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26612
31%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39211
28%
111:1
มัธยมศีกษาตอนต้น221739
26%
313:1
รวมทั้งสิ้น7675151
100%
1114:1