ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2272956
53%
228:1
อนุบาล 3242650
47%
225:1
ระดับปฐมวัย5155106
22%
427:1
ประถมศึกษาปีที่ 1373370
18%
235:1
ประถมศึกษาปีที่ 2253459
15%
230:1
ประถมศึกษาปีที่ 3252651
13%
226:1
ประถมศึกษาปีที่ 4333467
17%
234:1
ประถมศึกษาปีที่ 5293766
17%
233:1
ประถมศึกษาปีที่ 6373673
19%
237:1
ระดับประถมศึกษา186200386
78%
1232:1
รวมทั้งสิ้น237255492
100%
1631:1