ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25510
56%
110:1
อนุบาล 3358
44%
18:1
ระดับปฐมวัย81018
22%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-22
3%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 27310
16%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 3549
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 46915
23%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 59615
23%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 65813
20%
113:1
ระดับประถมศึกษา323264
78%
611:1
รวมทั้งสิ้น404282
100%
810:1