ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1235
28%
15:1
อนุบาล 2235
28%
15:1
อนุบาล 3628
44%
18:1
ระดับปฐมวัย10818
27%
36:1
ประถมศึกษาปีที่ 1268
16%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 27310
20%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 3415
10%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4459
18%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5336
12%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 66511
22%
111:1
ระดับประถมศึกษา262349
73%
68:1
รวมทั้งสิ้น363167
100%
97:1