ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 116813830624
อนุบาล 27807751,555133
อนุบาล 38538141,667131
ระดับปฐมวัย1,8011,7273,528288
ประถมศึกษาปีที่ 11,1271,0192,146148
ประถมศึกษาปีที่ 21,2231,0762,299149
ประถมศึกษาปีที่ 31,3241,3042,628154
ประถมศึกษาปีที่ 41,2841,2162,500154
ประถมศึกษาปีที่ 51,2951,1842,479156
ประถมศึกษาปีที่ 61,2401,1642,404152
ระดับประถมศึกษา7,4936,96314,456913
มัธยมศึกษาปีที่ 130525556035
มัธยมศึกษาปีที่ 234825960735
มัธยมศึกษาปีที่ 331527258738
มัธยมศีกษาตอนต้น9687861,754108
รวมทั้งสิ้น10,2629,47619,7381,309


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
420100035200661042520066 บ้านไผ่โทน กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ----3131819191312181396--------427ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100045200671042520067 บ้านห้วยเหล็ก กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5151711734191619131121436--------609ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100055200681042520068 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษากกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100075200701042520070 บ้านกำพี้ กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม --81611423131515161101326--------468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100085200571042520057 บ้านกกดู่ กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม --111221332151261191201261271133617121115153321911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100095200611042520061 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านกกดู่
กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม --51--51----------------------51ปฐมวัยขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100105200511042520051 บ้านกกทอง กกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --1411613028114171191181191856161917132314711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100115200531042520053 บ้านห้วยกระทิง กกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --11112211----512131114--------136ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100125200561042520056 บ้านสวนกล้วย กกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --------4151215151--215--------215ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100135200431042520043 เมืองเลย