โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 143337614
อนุบาล 218919838774
อนุบาล 325022747772
ระดับปฐมวัย482458940160
ประถมศึกษาปีที่ 121020641672
ประถมศึกษาปีที่ 225722147872
ประถมศึกษาปีที่ 330329059376
ประถมศึกษาปีที่ 430227657879
ประถมศึกษาปีที่ 527024451480
ประถมศึกษาปีที่ 626223449679
ระดับประถมศึกษา1,6041,4713,075458
มัธยมศึกษาปีที่ 11218303
มัธยมศึกษาปีที่ 2287353
มัธยมศึกษาปีที่ 32721486
มัธยมศีกษาตอนต้น674611312
รวมทั้งสิ้น2,1531,9754,128630


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
420100035200661042520066 บ้านไผ่โทน กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ----3131819191312181396--------427ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100045200671042520067 บ้านห้วยเหล็ก กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5151711734191619131121436--------609ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100055200681042520068 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษากกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100075200701042520070 บ้านกำพี้ กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม --81611423131515161101326--------468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100095200611042520061 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านกกดู่
กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม --51--51----------------------51ปฐมวัยขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100115200531042520053 บ้านห้วยกระทิง กกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --11112211----512131114--------136ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100125200561042520056 บ้านสวนกล้วย กกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --------4151215151--215--------215ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100205200071042520007 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5141121213916111110111141516--------729ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100245200591042520059 บ้านวังยาว นาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม --918117281111111515181486--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100275200321042520032 บ้านห้วยม่วง นาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3181711837110111112181111596--------779ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100325200241042520024 บ้านขอนแก่นหนองบอน นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน --118192----41213131124----3131247ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100355200271042520027 บ้านห้วยโตก นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 616161183916171413141336--------519ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100365200281042520028 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านติ้วน้อย
นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน --312152314131611141216--------268ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100375200291042520029 บ้านป่าข้าวหลาม นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน --21121142611011119113171566--------708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ นาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4121511137171911218161496----81816810ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100405200171042520017 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ชุมชนบ้านนาอ้อ
นาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย --------11----11412184--------84ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100415200141042520014 บ้านแหล่งควาย นาอานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน --11819281711211414181536--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100425200351042520035 บ้านไร่ทาม นาอานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน --712192514191713141326--------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100495200401042520040 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านเพียซำพุวิทยา
น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100505200411042520041 บ้านหนองดอกบัว น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 161111913636118151716141466--------829ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100525200441042520044 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านกอไร่ใหญ่
น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ------------1141211184--------84ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100535200471042520047 บ้านห้วยลวงไซ น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --4151924111191718141436--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100555200491042520049 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2151811536181101316151386--------539ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100565200651042520065 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านห้วยสีเสียด
น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ----------------212142--------42ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100595200011042520001 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านก้างปลา
เมืองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100615200181042520018 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
ศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย --115162415161211131216--------278ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100635200201042520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
ศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย --------315141214131216--------216ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100655200501042520050 บ้านโพนป่าแดง เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --11--1141--21411131145--------156ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100665200521042520052 บ้านเสี้ยว เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --513182--6131514121205--------287ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100675200541042520054 บ้านน้ำคิว เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --6171132516191914151386----3131549ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100685200551042520055 บ้านภูสวรรค์ เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --611111728171517111151436--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100695200461042520046 บ้านกอไร่ใหญ่ เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --314172614121513121226--------298ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100715203861042520386 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านโพนสว่างวังเย็น
ท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง --------------512131103--------103ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100785203871042520387 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 319116128311151611111012016361311016129312012ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100815202111042520211 บ้านนาป่าหนาด เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว --4171112617113110161141566--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100825202121042520212 บ้านตาดซ้อ เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว --713110261711118112141486--------588ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100835202131042520213 บ้านท่าบม เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว --41--413121516110181346--------387ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100845202141042520214 บ้านนาเบน เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว --616112261813111151161496--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100875202301042520230 บ้านหินตั้ง จอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี --811011829131717113181476--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100885202311042520231 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
จอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100895201971042520197 บ้านคกมาด เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 41113183--1141412131145--------228ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100965202161042520216 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี --618114261918111181141566--------708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100985202181042520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี --111151262811211011216171556--------818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100995202191042520219 บ้านห้วยพอด ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี --1111112227181211918191626--------848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101005202201042520220 บ้านผาพอด ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี --6191152416181717161386--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101035202051042520205 บ้านโพน นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว --5181132811211511319181656--------788ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101055202071042520207 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านใหม่
นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ----------5121------72--------72ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101075202021042520202 บ้านผาแบ่น บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน --61411021117114110181101606--------708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101085202001042520200 ห้วยซวกคกเลาใต้ บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน --811312121017111141211101636811018126311011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101095202011042520201 บ้านอุมุง บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน --71121192619110191151111606--------798ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101115201991042520199 บ้านคกเลา บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน --515110241915161101101446--------548ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101145202281042520228 บ้านคกงิ้ว ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน --214162519171514161366--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101155202251042520225 บ้านกลาง ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน --711111826121101614171356--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101165202261042520226 บ้านท่าดีหมี ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน --6151112514141719161356--------468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101175202271042520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา หาดทรายขาวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7121911838131911116131406--------589ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101185202321042520232 บ้านหาดทรายขาวผามุม หาดทรายขาวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว --21911125111411014171316--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101235203261042520326 บ้านชมน้อย ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม --51711221018161916151446--------568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101275203171042520317 บ้านโพนทอง เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม --15161212717112113171161626--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101295203191042520319 บ้านห้วยนา เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม --611211824112117110116181676--------858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101305203211042520321 บ้านห้วยผักกูด เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม --4171112215151317191316--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101315203091042520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --61711324191111817141436--------568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101345203071042520307 บ้านหาดเบี้ย ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --413172112131616151236--------308ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101355203081042520308 บ้านคกไผ่ ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --4161102518171716131366--------468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101375203241042520324 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม --17191262101121141101181101746--------1008ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101385203251042520325 บ้านเลิง ห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม --91311227110115115115171696--------818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101405203291042520329 บ้านปากเนียม ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --6151112413171816131316--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101415203301042520330 บ้านปากปัด ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --6151112716110111111161516--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101445203101042520310 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --7161132911111111116161546--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101455203111042520311 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --31811129171111717191506--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101465203121042520312 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --3191122416181917171416--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101475203131042520313 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --41115211--11413111105--------157ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102615202371042520237 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 612131113713181713111296--------409ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102625202381042520238 บ้านบวกอ่าง โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 319171193101519171111101526--------719ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102635202451042520245 บ้านห้วยไค้ โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ --217192714161712131296--------388ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102655202431042520243 บ้านวังขาม ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ --415192--2141512141175--------267ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102675202461042520246 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ --111122--21--21213194--------116ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102705202411042520241 บ้านห้วยด้าย น้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ --3181112515161415141296--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102725202621042520262 บ้านปากยาง น้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ --101811826110113124191121746--------928ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102735202541042520254 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหนองปกติ
น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102745202551042520255 บ้านห้วยเดื่อ น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง --212142113151611111176--------218ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102755202471042520247 บ้านน้ำมี น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง --3171102319141113121226--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102765202481042520248 บ้านหนองบง น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง --3181112313161817111286--------398ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102805202571042520257 บ้านขอนแก่น หนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง --8131112417161414151306--------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102815202591042520259 บ้านหนองผือ หนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 4131118351--31413131185--------268ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102845202511042520251 บ้านหนองปกติ อาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 81518121313110114110112171666--------879ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102865202581042520258 บ้านนากระเซ็ง อาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง --316192217181714141326--------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102875202491042520249 ชุมชนบ้านอาฮี อาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง --31215231511015161141436911512014439211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version 2020.07