ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2----
อนุบาล 33-31
รวม3-3 -51
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13581
ประถมศึกษาปีที่ 26391
ประถมศึกษาปีที่ 33691
ประถมศึกษาปีที่ 41231
ประถมศึกษาปีที่ 5-221
ประถมศึกษาปีที่ 65381
รวม182139 46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

212142 -17