ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 13251
อนุบาล 22351
อนุบาล 34371
รวม9817 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11341
ประถมศึกษาปีที่ 23691
ประถมศึกษาปีที่ 34261
ประถมศึกษาปีที่ 45491
ประถมศึกษาปีที่ 53-31
ประถมศึกษาปีที่ 666121
รวม222143 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

312960 -29