ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 283111
อนุบาล 3814221
รวม161733 -62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 169151
ประถมศึกษาปีที่ 21313261
ประถมศึกษาปีที่ 3712191
ประถมศึกษาปีที่ 4713201
ประถมศึกษาปีที่ 51412261
ประถมศึกษาปีที่ 61314271
รวม6073133 -116
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1116171
มัธยมศึกษาปีที่ 21011211
มัธยมศึกษาปีที่ 396151
รวม302353 -83

รวมทั้งสิ้น

106113219 -2511