ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 277141
อนุบาล 388161
รวม151530 62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15381
ประถมศึกษาปีที่ 268141
ประถมศึกษาปีที่ 33471
ประถมศึกษาปีที่ 4910191
ประถมศึกษาปีที่ 5117181
ประถมศึกษาปีที่ 6910191
รวม434285 -86
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 179161
มัธยมศึกษาปีที่ 25491
มัธยมศึกษาปีที่ 33471
รวม151732 13

รวมทั้งสิ้น

7374147 -111