ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2----
อนุบาล 3----
รวม--- -
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11811493309
ประถมศึกษาปีที่ 21911473388
ประถมศึกษาปีที่ 31801813618
ประถมศึกษาปีที่ 41791783578
ประถมศึกษาปีที่ 51671753428
ประถมศึกษาปีที่ 61671613288
รวม1,0659912,056 649
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

1,0659912,056 649 1