ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 160481083
อนุบาล 267821494
อนุบาล 386711574
รวม213201414 1211
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1121802016
ประถมศึกษาปีที่ 21211292506
ประถมศึกษาปีที่ 31281242526
ประถมศึกษาปีที่ 41051072126
ประถมศึกษาปีที่ 5100911915
ประถมศึกษาปีที่ 6921071995
รวม6676381,305 -634
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

8808391,719 645 1