ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 26281
อนุบาล 378151
รวม131023 -32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 185131
ประถมศึกษาปีที่ 2104141
ประถมศึกษาปีที่ 3135181
ประถมศึกษาปีที่ 4102121
ประถมศึกษาปีที่ 556111
ประถมศึกษาปีที่ 6611171
รวม523385 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1103131
มัธยมศึกษาปีที่ 248121
มัธยมศึกษาปีที่ 376131
รวม211738 -73

รวมทั้งสิ้น

8660146 -1211