ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2156211
อนุบาล 31012221
รวม251843 22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 197161
ประถมศึกษาปีที่ 2810181
ประถมศึกษาปีที่ 383111
ประถมศึกษาปีที่ 446101
ประถมศึกษาปีที่ 598171
ประถมศึกษาปีที่ 667131
รวม444185 16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1610161
มัธยมศึกษาปีที่ 284121
มัธยมศึกษาปีที่ 33581
รวม171936 23

รวมทั้งสิ้น

8678164 511