ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 15271
อนุบาล 2913221
อนุบาล 3510151
รวม192544 -113
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1129211
ประถมศึกษาปีที่ 288161
ประถมศึกษาปีที่ 3715221
ประถมศึกษาปีที่ 4813211
ประถมศึกษาปีที่ 567131
ประถมศึกษาปีที่ 656111
รวม4658104 -36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6583148 -149