ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 294131
อนุบาล 3126181
รวม211031 42
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 17181
ประถมศึกษาปีที่ 247111
ประถมศึกษาปีที่ 368141
ประถมศึกษาปีที่ 438111
ประถมศึกษาปีที่ 586141
ประถมศึกษาปีที่ 6613191
รวม344377 16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 13471
มัธยมศึกษาปีที่ 26281
มัธยมศึกษาปีที่ 377141
รวม161329 3

รวมทั้งสิ้น

7166137 511