ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2----
อนุบาล 3----
รวม--- -
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1713201
ประถมศึกษาปีที่ 295141
ประถมศึกษาปีที่ 31113241
ประถมศึกษาปีที่ 488161
ประถมศึกษาปีที่ 51310231
ประถมศึกษาปีที่ 698171
รวม5757114 -66
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1414181
มัธยมศึกษาปีที่ 2513181
มัธยมศึกษาปีที่ 387151
รวม173451 -93

รวมทั้งสิ้น

7491165 -159