ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 287151
อนุบาล 3710171
รวม151732 -62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11215271
ประถมศึกษาปีที่ 2148221
ประถมศึกษาปีที่ 31412261
ประถมศึกษาปีที่ 4177241
ประถมศึกษาปีที่ 51810281
ประถมศึกษาปีที่ 61115261
รวม8667153 156
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

10184185 98