ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11231
อนุบาล 24481
อนุบาล 33471
รวม81018 -13
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 16171
ประถมศึกษาปีที่ 255101
ประถมศึกษาปีที่ 338111
ประถมศึกษาปีที่ 466121
ประถมศึกษาปีที่ 54481
ประถมศึกษาปีที่ 638111
รวม273259 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

354277 -39