ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21-11
อนุบาล 31341
รวม235 -22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11341
ประถมศึกษาปีที่ 22-21
ประถมศึกษาปีที่ 31-11
ประถมศึกษาปีที่ 4-111
ประถมศึกษาปีที่ 51121
ประถมศึกษาปีที่ 63251
รวม8715 16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

101020 -18