ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2----
อนุบาล 3----
รวม--- -
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11110211
ประถมศึกษาปีที่ 287151
ประถมศึกษาปีที่ 31217291
ประถมศึกษาปีที่ 4196251
ประถมศึกษาปีที่ 51410241
ประถมศึกษาปีที่ 699181
รวม7359132 66
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1174211
มัธยมศึกษาปีที่ 239121
มัธยมศึกษาปีที่ 396151
รวม291948 23

รวมทั้งสิ้น

10278180 89