ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2-111
อนุบาล 33581
รวม369 -12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1----
ประถมศึกษาปีที่ 2----
ประถมศึกษาปีที่ 32241
ประถมศึกษาปีที่ 42-21
ประถมศึกษาปีที่ 52131
ประถมศึกษาปีที่ 61231
รวม7512 -104
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 31231
รวม123 -71

รวมทั้งสิ้น

111324 -187 -2