ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 286141
อนุบาล 385131
รวม161127 72
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 148121
ประถมศึกษาปีที่ 297161
ประถมศึกษาปีที่ 34151
ประถมศึกษาปีที่ 4107171
ประถมศึกษาปีที่ 566121
ประถมศึกษาปีที่ 655101
รวม383472 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 148121
มัธยมศึกษาปีที่ 291101
มัธยมศึกษาปีที่ 366121
รวม191534 33

รวมทั้งสิ้น

7360133 811