ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 13361
อนุบาล 23361
อนุบาล 35161
รวม11718 -43
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12791
ประถมศึกษาปีที่ 24261
ประถมศึกษาปีที่ 34371
ประถมศึกษาปีที่ 44-41
ประถมศึกษาปีที่ 52131
ประถมศึกษาปีที่ 62241
รวม181533 86
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

292251 49