ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 13141
อนุบาล 22-21
อนุบาล 34151
รวม9211 -23
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15271
ประถมศึกษาปีที่ 25271
ประถมศึกษาปีที่ 35491
ประถมศึกษาปีที่ 493121
ประถมศึกษาปีที่ 54481
ประถมศึกษาปีที่ 65161
รวม331649 16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 34481
รวม448 -51

รวมทั้งสิ้น

462268 -610 -1