ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21312251
อนุบาล 3168241
รวม292049 42
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11114251
ประถมศึกษาปีที่ 2117181
ประถมศึกษาปีที่ 31414281
ประถมศึกษาปีที่ 4158231
ประถมศึกษาปีที่ 51111221
ประถมศึกษาปีที่ 6108181
รวม7262134 216
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 159141
มัธยมศึกษาปีที่ 24591
มัธยมศึกษาปีที่ 3119201
รวม202343 43

รวมทั้งสิ้น

121105226 2911