ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 282101
อนุบาล 3914231
รวม171633 32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 146101
ประถมศึกษาปีที่ 283111
ประถมศึกษาปีที่ 356111
ประถมศึกษาปีที่ 4149231
ประถมศึกษาปีที่ 53361
ประถมศึกษาปีที่ 6109191
รวม443680 -56
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1810181
มัธยมศึกษาปีที่ 2111121
มัธยมศึกษาปีที่ 374111
รวม261541 113

รวมทั้งสิ้น

8767154 911