ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 259141
อนุบาล 374111
รวม121325 -22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11112231
ประถมศึกษาปีที่ 296151
ประถมศึกษาปีที่ 389171
ประถมศึกษาปีที่ 41010201
ประถมศึกษาปีที่ 575121
ประถมศึกษาปีที่ 696151
รวม5448102 66
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6661127 48